ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ

www.shilpakalaacademy.org
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖವಾಣಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಸುಂದರ ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.  ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಅನೇಕ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

kagapa.in bendrekrishnappa.in